เต่าทะเล

ท่องเที่ยวสัตหีบ เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล
ท่องเที่ยวในครั้งนี้เราจะนำท่านมาพบกับ …การอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในอดีตการดำเนินงานด้าน
อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 และได้ดำเนินงานเฉพาะเรื่องการเพาะไข่เต่า
รวมถึงการอนุบาลลูกเต่าทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณ เกาะคราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 17 ตุลาคม 2544 กองทัพเรือได้ยกเลิกคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ต่างๆ นำงานด้านการอนุรักษ์ทั้ง
หมดที่กองทัพเรือเกี่ยวข้องไว้เป็นสายงานปรกติของโดยมี กรมกิจการพลเรือน ตั้งเป็นหน่วยงานอำนวย
การในด้านการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลนี้โดยตรงมี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้
ดำเนินการปฎิบัติตามแผนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลภาย
ใต้นโยบายการรักษาความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ที่กำหนดให้กองทัพเรือเป็นหน่วยปฎิบัติโดย
ได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน อำเภอสัตหีบ.
วัตถุประสงค์ของศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
– ให้เป็นแหล่งอนุบาลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถดำเนินการปล่อยเต่าทะเลที่ได้ทำการอนุบาล
ให้กลับคืนสู่ท้องทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยข้อมูลในการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลที่ดีต่อไป.
– ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลซึ่งจะเป็น
ผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อเนื่องกันในด้านต่างๆตามมา.
ขอบเขตความรับผิดชอบที่สำคัญ
เป็นศูนย์คุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล เป็นแหล่งอนุบาลเต่าทะเลและให้ความรู้ในเรื่องเต่าทะเล.
อาคารบรรยายของศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล
อาคารบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
บอร์ดให้ความรู้ด้านนอก
บอร์ดให้ความรู้
เข้าไปเที่ยวชมบ่อเต่า
ทางเข้าบ่อเต่า
ความรู้เรื่องเต่าทะเล เต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ในยุค Mesozoic มีอายุราว 130-200 ล้านปี
แต่ในปัจจุบันจะพบเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีทั้งหมด 7 ชนิดคือ เต่าตนุ, เต่าตนุหลังแบน, เต่ากระ,
เต่าหญ้า, เต่าหญ้าแอตแลนติก, เต่าหัวฆ้อน และสุดท้ายคือ เต่ามะเฟือง…
ชนิดของเต่าทะเล ที่พบได้ในประเทศไทย
เต่ามะเฟือง… เป็นเต่าขนาดใหญกินสัตว์ทะเลจำพวกแมงกระพรุน เมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวกระดองถึง
120-300 ซม. และเต่ามะเฟืองบางตัวจะมีน้ำหนักตัวถึง 900 กิโลกรัม.
เต่าตนุ… กระดองมีลักษณะเป็นลวดลายสีน้ำตาลปนเหลือง กินหญ้าทะเลเป็นอาหารเมื่อตัวโตเต็มวัยจะมี
ความยาวกระดอง 70-120 ซม. และมีน้ำหนักตัว 150 กิโลกรัม.
เต่ากระ… กระดองจะเป็นเกล็ดหนาซ้อนกันสีสันสวยงาม จงอยปากแหลมคม กินสัตว์ทะเลตามแนว
ปะการังเป็นอาหาร เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวกระดอง 80-100 ซม. น้ำหนักตัว 60-80 กิโลกรัม.
เต่าหญ้า… ลำตัวสีเทา กินสัตว์พวกกุ้งหอย เป็นอาหารเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวกระดอง
ประมาณ 60-80 ซม. และน้ำหนักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 45-60 กิโลกรัม.
การดำรงชีวิต เต่าทะเล 1 ตัววางไข่ได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปีเต่าตนุ และเต่ามะเฟืองวางไข่ 5-8 ครั้งต่อปี
เต่าแต่ละตัวไม่ได้ขึ้นวางไข่ติดต่อทุกปีอาจเว้น 2-3 ปีต่อครั้ง ลูกเต่าทะเลเมื่อแรกเกิดจะมีความทรงจำต่อ
แหล่งกำเนิดเมื่อโตขึ้นจะกลับมาวางไข่ที่แหล่งเกิด ไข่เต่าที่ถูกเพาะที่อุณหภูมิสูงลูกเต่าจะเกิดเป็นเพศเมีย
ไข่เต่าที่ถูกเพาะที่อุณหภูมิต่ำลูกเต่ามักจะเกิดเป็นเพศผู้ การวางไข่เต่าทะเลจะวางไข่ในครั้งละประมาณ
70-150 ฟองต่อครั้ง ไข่เต่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นไข่เต่าที่ 1000 ฟองจะเกิดและมีชีวิตรอดและ
สามารถเติบโตจนกลับมาวางไข่ได้เพียง 1 ตัวเท่านั้นที่เหลือมักตายเป็นอาหารของคนและสัตว์.
แหล่งวางไข่เต่าทะเล อ่าวไทยพบเฉพาะเต่าตนุ และเต่ากระที่เกาะคราม เกาะอีร้า เกาะจาน โดย
วางไข่ตลอดปีชุกชุมระหว่างมิถุนายน-สิงหาคม, ฝั่งอันดามันพบเต่าหญ้า และเต่ามะเฟืองตามแนวชายฝั่ง
จ.พังงา และภูเก็ต วางไข่ในเดือน ตุลาคม-มีนาคม หมู่เกาะพบมากที่เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน
และที่เกาะตะรุเตา โดยพบเต่าทั้ง 4 ชนิดจะขึ้นมาวางไข่ที่เกาะพบได้ตลอดทั้งปี.
ร้านขายของที่ระลึก
ของที่ระลึก
มาดูซิเต่ามันกินอะไรเป็นอาหาร
ทำอาหารให้เต่า
กินปลาแยกก้างและหัว
อาหารเต่า
บ่อเต่าภายในศูนย์
บ่อเลี้ยงเต่า
สาเหตุที่เต่าทะเลลดจำนวนลง หลาย
สาเหตุเช่นบริโภคไข่เต่าและเนื้อเต่า การบุกรุก
การเสียสภาพของแหล่งวางไข่ การติดเครื่องมือ
การทำประมงเช่นอวนลาก อวนลอยโดยสภาพ
ของสิ่งแวดล้อมในทะเลกำลังเปลี่ยนแปลง
แนวทางการช่วยกันอนุรักษ ไม่บริโภค
และสนับสนุนการทำลายเช่นการซื้อหรือกิน
เนื้อเต่าทะเล และทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆลงใน
ทะเล ที่สำคัญคือ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อชีวิตของเต่าทะเลต่อไป.
บ่อเลี้ยงเต่าใหญ่
เต่าใหญ่
ทำอาราย เกรงจายกันบ้าง...เฟ้ย ย ย
เบาๆหน่อยพวก
มาดูผมให้ชัดๆ
ดูชัดๆ
มาดูเจ้าตัวเล็ก
เจ้าตัวเล็ก
ยั้วเยี้ย เชียว
แยะเลย
น่ารักเชียว
น่ารักเชียว
เจ้าเต่าตัวน้อย ในบ่ออนุบาล
เจ้าตัวน้อย
หมายเหตุ. ทุกภาพ
สามารถคลิ๊กดูกัน
แบบใหญ่ๆได้
เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2547
จังหวัดพังงา นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ นักวิชาการประมงสถาบันวิจัยพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบซากเต่าขนาดใหญ่ลอยตายอยู่กลางทะเล
จึงได้ขอให้เรือประมงช่วยชักลากนำซากของเต่ามาตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิต และพบ
ว่าเป็นเต่าตนุขนาดใหญ่โดยความยาวจากหัวถึงหาง 145 ซ.ม และกว้าง 95 ซ.มหนัก 125
กิโลกรัม เป็นเพศเมียพร้อมที่จะวางไข่ อายุประมาณ 30-50 ปีเป็นเต่าขนาดใหญ่พบในพื้นที่
อ่าวพังงา การเสียชีวิตสันนิฐานว่าเกิดจากถูกใบพัดเรือฟันเข้าที่กระดองเป็นแผลฉกรรจ์ถึง
3-4 แผลใบพัดทะลุกระดองเข้าถึงอวัยวะภายในทำให้ตายทันที น่าเสียดายว่าหากเต่าตัวนี้
หากไม่มาตายเสียก่อนสามารถให้ลูกเต่าได้ประมาณ 10,000-30,000 ตัวเลยทีเดียว
โดยเต่าอาจถูกใบพัดของเรือประมงหรือเรือท่องเที่ยวทำร้ายเอาโดยไม่ได้ตั้งใจ
นี่คือตัวอย่างจริงในปัจจุบัน ที่ทำให้สัตว์ชนิดนี้เสี่ยงต่อการสูญพันธ์…..
เรื่องราวน่ายินด ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอ่าว สอ.รฝ. หรือหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอันได้แก่การพบ แม่เต่าตนุอายุประมาณ
12 ปีขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณหาด สอ.รฝ.ครั้งแรกเมื่อคืนวันที่ 12 มิถุนายน 2547 ตรงกับวันวิสาขบูชา จำนวน 30 ฟองและแม่เต่าย้อนกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 2 ใน
คืนวันที่ 12 มิถุนายน 2547 จำนวน 80 ฟองและเวลาประมาณ 02.12 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2547 แม่เต่าตัวเดิมพาร่างอันต้วมเตี้ยคลานกระดืบมาวางไข่
อีกเป็นครั้งที่ 3 ครั้งนี้จำนวน 91 ฟอง ยังความปิติยินดีให้กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลแห่งนี้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
เหตุการณ์นี้ส่งสัญญาณได้หลายประการนับตั้งแต่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลแห่งนี้ได้ก่อตั้ง และปล่อยลูกเต่าจำนวนมากกลับคืนสู่ท้องทะเลตั้งแต่มาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2535 ซึ่งจากข้อมูลของนักวิชาการ และการสืบสานความเชื่อต่อกันมาว่า เต่านั้นเมื่อเกิดขึ้นจากที่ใดเขาก็จะย้อนกลับมาวางไข่ที่เดิมที่เขาเกิดขึ้นมา ซึ่งทาง
กองทัพเรือได้พิสูจน์แล้วว่า ” อ่าวสัตหีบ ” ที่หน่วยงานของกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบอยู่เป็นอ่าวที่สมบูรณ์ปราศจากมลพิษ และมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
ดีทำให้แม่เต่าทะเลสามารถขึ้นมาวางไข่ได้อย่างสบายอารมณ์ และแม่เต่าไม่เกิดความเครียดใดๆในการวางไข่ถึง 3 รอบตามปรกติของเต่าทะเล…
เฝ้ากันเลยแหละ
เฝ้าลุ้นกันเลย
ใจเย็นๆนะจ๊ะ สาวสวย
ใจเย็นๆนะจ๊ะ
เริ่มแล้ว ดูซิ
เริ่มแล้ว
เบ่งเข้า อึบ อึบ เอ้า
เบ่งเข้าลูก
ดูซิ !  เก่งจังเลยสาวน้อย
เก่งจังเลย
สัญชาติญาณความเป็นแม่ เขากำลังกลบหลุมไข่
กลบหลุมไข่
เรียบร้อยแล้วค่ะ
เรียบร้อย
โฉมหน้า คุณแม่ยังสาว
คุณแม่ยังสาว
จะคลานกลับทะเล
จะกลับลงทะเล
หมายเหตุ. ทุกภาพ
สามารถคลิ๊กดูกัน
แบบใหญ่ๆได้

แม่เต่าตัวนี้ หนัก 105 กิโลกรัมยาว 1 เมตร 10 ซม.กว้าง 80 ซม.อายุ 12 ปีวางไข่ทั้งสิ้น 201 ฟอง
เต่าทะเลเป็นสัตว์น้ำที่มีอายุยืนยาวมาก ลำตัวมีโครงสร้างที่แข็งแรงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันภัยยากที่สัตว์
ทั่วไปจะได้แอ้ม หรือจ้องทำร้ายก็มีแต่มนุษย็นี่แหละเป็นศัตรูที่ร้ายกาจและมาเป็นอันดับที่หนึ่งอันได้แก่การ
จับมาเป็นอาหารบ้าง ทำอวนล้อม, อวนลาก, อวนปู บางคนนิยมนำกระดองมาทำเป็นเครื่องประดับหรือ
ด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆมากมายของมนุษย์ หากไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือ ปกป้องอีกไม่ช้านานจะ
ต้องสูญพันธ์แน่นอนช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูกาลของการ
วางไข่ของเต่าทะเล เพราะป็นช่วงที่มีฝนตกทำให้ผืนทรายแน่นและไม่ร้อนจัดเหมาะกับการวางไข่.
ภารกิจอีกประการ ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนอกจากตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธ์
เต่าแล้วยังต้องมีภารกิจการรักษาความปลอดภัยเกาะคราม, เกาะอีร้า, และเกาะจาน เฝ้าตรวจและคอย
เฝ้ารักษาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งสัตว์ทะเล รวมถึงการดูแลบนเกาะและบริเวณโดยรอบอีกด้วย.
ติดชิพเพื่อการติดตามแหล่งอาศัย
หาแหล่งอาศัย
เอาน่า แป็บเดียวน่า อย่าดิ้น
อยู่เฉยๆซิ
เจ็บมากนะเนี่ย
เจ็บนะเนี่ย
เอ้าปล่อยแล้ว จะไปไหนก็เชิญเลย
ปล่อยลงน้ำ
หนูมาแย้ว  ช่วยล่วยค๊าบ
หนูมาแย้ว
กำลังมุดออกจากไข่
กำลังออกจากไข่
เริ่มทยอยออกมาจากไข่
เจ้าตัวเล็ก
อีกมุมหนึ่งมาให้ดูกัน
หวัดดีคับคุณลุง
หนูจาหาแม่
หนูจาหาแม่
เพาะไข่เต่าในตู้กระจก หนึ่งเดียวในโลกกองทัพเรือเพาะฟักไข่เต่าในตู้กระจกสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์
ตู้กระจกขนาดสูง 36 ซ.ม.กว้าง 40 ซ.ม.และยาว 75 ซ.ม. บรรจุไข่เต่าจำนวน 51 ฟองแล้วใช้ทราย
จากชายหาดกลบไว้อีกด้านหนึ่งให้เห็นไข่เต่าที่วางเรียงทับกัน ไข่เต่าเริ่มปริแตกออกมาให้เห็นตัวเต่าเพียง
ตัวเดียวลูกเต่าก็เริ่มขยับตัว เป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลังจากที่ลูกเต่าเพียงหนึ่งตัวเกิดและขยับตัวก็จะส่ง
สัญญาณให้ตัวอื่นที่เหลืออยู่ในไข่ในตู้กระจกขยับตัวพร้อมกันหมด ซึ่งแนวคิดในการเพาะไข่เต่าในตู้กระจก
นี้เกิดจากการที่ต้องการให้เห็นและศึกษาวงจรชีวิตของลูกเต่าก่อนจะเกิดมาเป็นตัว เพราะส่วนใหญ่การให้
ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมและในห้องอาคารบรรยายจะเป็นแบบการบรรยายโดยอาศัยภาพนิ่ง ถ้าได้มีการได้
ศึกษาจากของจริงหรือภาพเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนจะเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยทีเดียว ทั้งการที่ลูกเต่า
ทะเลทั้ง 51 ตัวจากตู้กระจกมีความแข็งแรงไม่แพ้การฟักตามธรรมชาติ อัตราการรอดสูงโดยอาจเป็น
แนวทางใหม่ในอนาคตก็เป็นได้ และวิธีการเช่นนี้ไม่เคยมีประเทศใดเคยกระทำมาก่อนอีกด้วย…..

ที่มา   http://www.sattahipbeach.com/sheettoursattahippage4.html

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: